top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Fortea Europe en op alle met Fortea Europe aangegane overeenkomsten.

 

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

 

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Fortea Europe is ingestemd.

 

1.5 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Fortea Europe in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

1.6 Fortea Europe behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

1.7 Door het gebruik van de internetsite (www.fortea-europe.nl) van Fortea Europe en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 

1.8 Fortea Europe is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Fortea Europe is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

 

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

- de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;

- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Fortea Europe via elektronische weg is verzonden en door Fortea Europe is ontvangen.

 

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.

 

2.5 Koper en Fortea Europe komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Fortea Europe zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

 

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Fortea Europe garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3 - Prijzen

 

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

 

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

 

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Fortea Europe in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Fortea Europe worden gecorrigeerd.

 

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld.

 

Artikel 4 - Betaling

 

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

•    iDEAL

•    Creditcard (Visa en Mastercard)

•    Klarna

Fortea Europe kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

 

4.2 In het geval door Fortea Europe een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

 

4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Fortea Europe is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

 

4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.

 

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Fortea Europe, als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

 

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Fortea Europe bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

 

Artikel 5 - Levering en leveringstijd

 

5.1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Fortea Europe ernaar om na betaling van de bestelling binnen 3-5 werkdagen op bijbehorende afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Fortea Europe kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

 

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email worden gemeld.

 

5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

 

Artikel 6 - Retourneren en Recht van ontbinding

 

6.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

6.2 Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een Recht van Ontbinding uit te oefenen binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product in kwestie.

 

6.3 Het retourrecht geldt niet bij verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

6.4 Binnen veertien dagen na ontvangst van het product, kan het, mits verzegeld, geretourneerd worden. De verzendkosten van retourneren komen voor rekening van de Koper.

 

6.5 Indien de consument-Koper van het Recht van Ontbinding zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Fortea Europe zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) kalenderdagen van het door de consument-Koper betaalde.

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

 

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Fortea Europe is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

 

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 8 - Garantie en aansprakelijkheid

 

8.1 Voor door Fortea Europe geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.

 

8.2 Fortea Europe is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Fortea Europe VOF. Fortea Europe is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

8.3 De Koper dient zelf na te gaan of de geleverde producten ingrediënten bevatten waarvoor hij of zij allergisch is. De lijst met ingrediënten is te vinden op de website van Fortea Europe en is bovendien op verzoek beschikbaar. Fortea Europe kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een allergische reactie op de door ons geleverde producten. Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingstoffen, allergieën en dergelijken behoren tot de risicosfeer van de Koper.

 

8.4 Fortea Europe kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele ontstane schade en/of gezondheidsproblemen tijdens of na gebruik van de door ons geleverde goederen.

 

8.5 Indien Fortea Europe, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door Fortea Europe verzekering hieromtrent wordt vergoed.

 

8.6 Ondanks de constante zorg en aandacht die Fortea Europe aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

 

8.7 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Fortea Europe behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

 

8.8 De Koper is gehouden Fortea Europe te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Fortea Europe mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

 

8.9 Het is mogelijk dat Fortea Europe op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Fortea Europe is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 9 - Overmacht

 

9.1 In geval van overmacht is Fortea Europe niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

 

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Fortea Europe, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken, of andere voortbrengselen, alsmede -alsdan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortea Europe, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

Artikel 11 - Persoonsgegevens

 

11.1 Fortea Europe zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

 

11.2 Fortea Europe neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Fortea Europe of overeenkomsten gesloten met Fortea Europe worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Artikel 13 - Diversen

 

13.1 Fortea Europe VOF is gevestigd te Rotterdam en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 82019452. Het BTW-identificatienummer is NL 862307144 B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

 

13.2 Klantenservice is bereikbaar via het e-mail adres: fortea_europe@hotmail.com

 

13.3 Binnen twee (2) werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door de internet klantenservice. Fortea Europe doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij het misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.

 

13.4 De website en alle gerelateerde onderdelen daarvan zijn eigendom van Fortea Europe VOF. Het is niet toegestaan om informatie van de site te kopiëren en te gebruiken voor zowel persoonlijke en/of commerciële doeleinden.

 

13.5 Een BTW-factuur is alleen beschikbaar voor bestellingen die gemaakt zijn vanuit een klantaccount. De BTW-factuur is aan te vragen via het e-mail adres zoals aangegeven op de website.

bottom of page